Eski Habipler Mah. Gelincikler Sok. No:8/A Sultangazi/İstanbul
+90 (212) 595 10 37
info@asmalikoyu.com

Tüzük

Marmara Adası Asmalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Tüzüğü

Derneğin adı “Marmara Adası Asmalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği”dir.

Derneğin merkezi İSTANBUL’dur.

Derneğin şubesi yoktur.

 

Derneğin amacı, Marmara Adası Asmalı Köyünün kültürünü ve doğal güzelliklerini korumak, güzelleştirmek, geliştirmek, köyün her türlü ihtiyacı ve gelişmesi için gerekli maddi ve manevi desteğin sağlanmasına çalışmak, köyü korumak, geliştirmek, güzelleştirmek, tüm ada ve köy halkı arasında işbirliğini geliştirmek, sosyal ilişkileri kurmak ve dayanışmayı sağlamaktır.

Dernek yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak ve sağlamak için amacı ile ilgili olmak kaydıyla toplantılar ve çalışmalar yapar, geceler ve yurtiçi-yurtdışı geziler düzenler.

Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, ticari işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar.

Dernek amaç ve hizmet konuları için gerekli gemi dahil taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koruyabilir, işletebilir, devir ve ferağ edebilir, gelir ve karlarını tahsil ve sarf edebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Derneğin amacına aykırı olmamak ve amacın gerçekleştirilmesi için kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla temellük ettiği taşınır malları ve paraları idare ve tasarruf yoluyla temellük etttiği taşınır taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf edebilir.

Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

Benzer amaçlı yerli yabancı dernek, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler dahilinde işbirliği yaparak gerekli hallerde yasaya uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurar.

Amaçlarını gerçekleştirmek için yasal sınırlamalar çerçevesinde kalmak kaydıyla gerekli gördüğü tüm aktivitelere katılabilir ve her türlü çalışmaları gerçekleştirir.

Her türlü siyasi ve dini amaçlı tartışma ve faaliyette bulunmak yasaktır.

Dernek üyeleri a) Asil üye b) Fahri üyelerden oluşur.

a) Asil Üyeler

Derneğin amaçlarını kabul eden, Dernekler Kanununun ilgili hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes asil üye olabilir.

b) Fahri Üyeler

Derneğin amaçlarını kabul eden ve derneği ilgilendiren bir konuda önemli hizmetleri geçen kimselerden Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul tarafından seçilir.

 

Derneğe hizmeti geçen asli üyelere onur payesi ünvanı Yönetim Kurulunun teklifiyle Genel Kurul tarafından verilir. 

Fahri üyelerin oy hakkı bulunmayıp diledikleri takdirde aidat verebilirler.

Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Dernek üyelerinin hakları hakkında Dernekler mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Dernek üyeleri, aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak ve nedensiz olarak dernek etkinliklerinde görev almaktan kaçınmamak yükümlülüğü altındadır.

Asil Üye, Genel Kurula katılabilmesi için o döneme ait aidatlarını ödemiş olması zorunludur.

Asli üye olmak için, dernekçe hazırlanmış üyelik başvuru formunun doldurulup imzalamak suretiyle yazılı olarak Yönetim Kuruluna müracaat etmek gerekir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruyu en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir.

Bu kararda gerekçe belirtilmesi zorunlu değildir.

Yönetim Kurulu Kararları kesin olup, başvurusu reddedilen müracaat sahibi bu karara karşı derneğin hiçbir organına itirazda bulunamaz. Yönetim Kurulunun red kararını izleyen 1 (bir) yıl içinde yeniden üyelik için başvurulamaz.

Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi peşin alınır. Yıllık aidat ise peşin, aylık ya da yönetim kurulunun belirleyeceği diğer şekilde alınır. Bu ödentiler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamak.

a) İstifa ile,

Dilekçe ile Yönetim Kuruluna istifa talebinin bildirilmesi ile üyelik sıfatı sona erer. İstifa eden üye, aidat ve dernek borçlarını ödemek zorundadır.

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

b) Asli üyelik için aranan şartlardan birinin kaybı ile,

c) Dernek faaliyetleri sırasında, Dernek tüzüğünün 4.ncü maddesinde belirtilen yasak faaliyetlerde bulunanlar ile derneğin hedeflerine ve ruhuna aykırı davranışlar içerisinde bulunanlar Yönetim Kurulunun kararı ile dernekten çıkarılır.

Çıkarma koşullarının gerçekleştiğinin saptanmasında, Yönetim Kurulunun Türk Medeni Kanununun 2.nci maddesi anlamındaki dürüstlük kuralı ve hakkaniyet ölçüleri sınırları içinde kullanacağı takdir yetkisi saklıdır.

Hakkında çıkarma işlemlerinin başlatılması kararı alınan üye, dernek üyeliğine ilişkin bütün haklarından yararlanmaya ve bütün yükümlülükleri taşımaya devam eder.

Yönetim Kurulu, hakkında çıkarma işlemlerinin başlatıldığını ilgili üyeye üyelik giriş bildirgesinde belirtilmiş olduğu adrese yazılı olarak bildirir. Bu bildirimde, anılan üyeye yazılı savunmasını bildirimi izleyen 15 (onbeş) gün içinde Yönetim Kuruluna sunması; aksi takdirde üyelikten çıkarılacağı hususu ihtar olunur.

Söz konusu üye, yukarıda anılan 15 (onbeş) günlük sürede hiçbir savunmada bulunmazsa veya bu üyenin savunması Yönetim Kurulunca kabul edilmezse, Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararı alır.

Yukarıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, üyelik kaydı dernek Yönetim Kurulunca üye kayıt defterinden silinir.

Üyelikten ayrılan veya çıkarılan kişiye ayrılma veya çıkarılma tarihine kadar yapmış olduğu aidat, bağış vb. ödemelerin ya da başkaca nakdi veya ayni yardımlarının hiçbiri iade edilmez. Ayrıca bu kişilerin dernek üyesi bulundukları sürede muaccel olmakla birlikte anılan süre içinde yerine getirilmemiş bulunan her türlü mali yükümlülüklerinin ayrılma veya çıkarılma tarihinden sonra dahi yerine getirilmesini sağlamak için Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar Dernek malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.

Derneğe giriş ücreti 10.000.000.-TL ve Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat 30.000.000-TL’dir. Bu miktar Genel Kurulca değiştirilir.

Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Dernekler, başka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Kurul toplanılan döneme ait aidatlarını ödemiş asil üyelerden oluşan derneğin en üst organıdır.

Genel Kurul olağan toplantısı 2 yılda bir defa Ocak ayı içinde yapılır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya Dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimliğince duruşma yapılarak dernek üyeleri arasından tespit edilen üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi Mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının günü, saati ve nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündem en az 15 gün önce mahallin en yüksek mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, dördüncü fıkrada belitilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı beşinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu il (İstanbul) dan başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Tüzüğün 13.ncü maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Divan bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip üyelerden oluşur.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanlık Divanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Başkanlık Divanı, Genel Kurulun düzeninin sağlanması ve korunmasında, Genel Kurulun görevlerini sağlıklı biçimde yerine getirilmesinde, önerilerin sunulmasında, görüşme, tartışma ve oylamalarda demokratik esaslara bağlı kalınmasında Dernek mevzuatı ve Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla takdir yetkisine sahiptir. Ancak üyelere tanınacak söz hakkı süreleri oylama sonucu belirlenir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzüğün değiştirilmesi, derneğin feshedilmesi, uluslararası faaliyette bulunulması veya bu faaliyetin sona erdirilmesi konuları Genel Kurul kararıyla dahi gündeme alınamaz.

Genel Kurul toplantısı süresince, herhangi bir üyenin önerisini izleyecek oylama sonucu, ilan edilmiş gündemde dahi, gündem maddelerinin sırası değiştirilebilir veya gündemden madde çıkartılabilir. Gündeme madde eklenmesi veya gündemden madde çıkartılması istemi Başkanlık Divanı seçiminden hemen sonra Divana sunulmalıdır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sırasında gündeme madde eklenemez.

Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçimi

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3- Yönetim, denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5- Dernek için gerekli taşınmaz mal alınması veya mevcut malların satılması / taşınmaz mal kiralama veya kiraya verme hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

6- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

7- Derneğin Federasyon’a katılması veya ayrılması

8- Derneğin feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar verilmesi

9- Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

10- Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda; gerekli diğer konularda karar vermek.

 

Oylar gizli veya açık olarak belirlenebilir. Dernek mevzuatındaki Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla kural olarak oylar açık oylama ile belirlenir. Genel Kurula katılanların 1/10 unun isteği üzerine gizli oylama yapılabilir.

Gizli seçim ve oylamaya karar verilirse, gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından mühürlenmiş içi boş bir kapa atılması şeklinde yapılır. Oy vermenin bitiminden sonra oyların açık sayım ve dökümü yapılması gerekir. Açık oylamada ise Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Dernek mevzuatında ve Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarısından fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim Kurulu iki sene için gizli oyla ve asil üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilen 7 asil 7 yedek üyeden kurulur.

Yönetim Kurulu, Başkanı, Başkan yardımcılarını, genel sekreteri ve saymanı ilk toplantısında görev bölümü yaparak açık oyla kendi arasından seçer.

Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla en çok oy alan yedek üyeler göreve çağrılır. Bu çağrı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından boşalmayı izleyen 3 gün içinde yazılı olarak yapılır. Çağrıya bir hafta içinde yazılı herhangi bir yanıt vermeyen yedek üye, Yönetim Kurulunda görev almaktan vazgeçmiş sayılır ve bu süreyi izleyen üç gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı sıradaki yedek üyeyi çağırır.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmaları sebebi ile yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamak üzere görevlendirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta derneğin asli üyelerinden bir ya da birden fazlasına yetki vermek

2- Derneğin amaçlarına uygun esaslar dahilinde yönetmek

3- Derneğe alınacak yeni üyeler hakkında karar almak

4- Derneğin geliri ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak

5- Kanunun emrettiği defterleri tutmak

6- Genel Kurulu izleyen ilk bir ay içinde geçmiş genel kurulu değerlendirmek üzere genel üye toplantısı yapmak

7- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği her türlü işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak

8- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek

9- İktisadi işletme, lokal ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek

10- Derneğin amacı için gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak

Yönetim Kurulu Derneğin idaresi, işleyişi ve etkinlikleri ile ilgili konularda Yönetmelikler hazırlayıp yürürlüğe koyabilir.

Yönetim Kurulu her ay bir defa olağan olarak, Başkanın gerekli gördüğü hallerde yapacağı çağrı üzerine de olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunuşu ile toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Yarım oylar üst sayıya tamamlanır.

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve yasal hükümlere ve tüzüğe aykırı olmamak üzere Yönetim Kurulu toplantılarındaki çalışma yöntemini kendisi belirler. Bu amaçla yönetmelikler çıkarılabilir.

 

Derneğin amaçlarına ulaşabilmek; üyelerin çalışmalara katılımı sağlamak ve faydalı olmak için Yönetim Kurulu geçici veya daimi olarak başka organlar da oluşturabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Denetleme Kurulu, 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla iki yılda bir seçilir. Bu kurul seçildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak başkan, sekreter, raportörü kendi içinden görev bölümü yaparak seçer.

Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yaparak dönem sonunda denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu üye sayısı yedeklerin de kullanılmasından sonra 1 üyeye düşerse, Yönetim Kurulu Genel Kurulu 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır ve Denetleme Kurulu için yeniden seçim yapılır.

Yasal hükümlere ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla Denetleme Kurulu çalışma yöntemini kendisi belirler.

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer orgnanlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Dernek ana tüzüğü, Yönetim Kurulunun veya dernek asil üyelerinin 1/5’inin önerisi ile olağan veya olağanüstü genel kurulda gündeme alınarak, genel kurula katılanların 2/3’ünün kabul oyu ile değiştirilir. Tüzüğün 2 ve 4’üncü maddelerinin değiştirilmesi için katılanların oybirliği aranır.

Genel Kurul gündeminde Tüzük değişikliği hiçbir şekilde yer almıyorsa Tüzüğün 15’inci maddesi gereğince gündeme toplantı sırasında bu konuda madde eklenemez. Dernek asil üyelerinin en az 1/5’inin yazılı ve imzalı olmak ve gerekçeleri de belirtilmek koşuluyla Yönetim Kuruluna sunacakları önerileri ile Tüzüğün değiştirilmesini isteyebilir.

Değiştirilmesi önerilen maddeler tek tek tartışılarak oya sunulur. Ayrıca bu oylamalardan sonra değişiklik önerileri toplu olarak da oya sunulur. Genel Kurul bu oylama yöntemini değiştirebilir.

Değişilikler, Genel Kurulda kabul edildikleri anda yürürlüğe girer.

Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

Yasalarda ve Tüzükte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği gidermek için Yönetim Kurulu yönetmelikler hazırlayabilir.

Derneğin geliri, üye aidatı, giriş ücreti, balo, eğlence, düzenlenecek geceler ve gezilerden, piyango, her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, iktisadi işletme, lokal, yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesinden sağlanacak gelirlerle sair faaliyetlerden elde edilecek hasılattır.

Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1- Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2- Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır.

4- Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde tutulur.

5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgeleriyle ilgili tüm zorunlu bilgi, kayıtlar bu deftere işlenir.

Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunularda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Alındı belgeleri numaralandırılır. Derneğin mühür ve kaşesi ile kullanılır.

Harcama belgesi olarak gider pusulaları, fatura, kasa fişleri gibi belgeler kullanılır.

Gelir ve giderler ilgili muhasebe defterine işlenir. Fatura vs. belgeler özel dosyalarında saklanır.

Derneğin bankalardaki hesaplarından para çekmek ve Derneğin mali sorumluluğu için Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman birlikte yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinden birini de derneği mali sorumluluk altına sokma yetkisi verebilir.

1- Genel Kurul kararı ile fesih;

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Feshe karar verebilmek için, tüzüğe göre genel kurul katılma hakkına haiz olan üyelerden en az 2/3’üçün toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk elde edilmezse, ikinci defa toplanmak için 11’inci maddeye göre üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

2- Mahkeme kararı ile fesih;

a) Dernekler Kanunu gereğince yetkili mercilerce yapılan işleme rağmen 30 gün içinde dernek tüzüğündeki noksanlar tamamlanamaz veya kanuna aykırılık giderilemezse

b) Dernekler Kanunda belirtilen süre içerisinde dernek Genel Kurulu toplanmaz veya kanunen zorunlu organlar seçilemezse

c) Olağan genel kurul toplantısı üstüste iki yıl yapılamazsa dernek mahkeme kararı ile fesh edilir.

Derneğin aciz haline düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 13’üncü maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde infisah eder.

İnfisah halinin tespiti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin infisah kararı ile alınır.

Derneğin feshi veya infisahı halinde artan mal veya kıymetler dernek amacına uygun görülecek bir derneğe devrolunur.